Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU www.botykmm.cz

 

  • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě www.botykmm.cz. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 2 roky, pokud u příslušného zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.
  • Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím e-mailu na adrese objednavky@botykmm.cz nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezvadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku. 

 Pro uplatnění reklamace je třeba:
   1.  doložit doklad o nákupu zboží
   2.  doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí
   3.  přesný popis závady

Zboží je třeba zaslat na adresu: 
Chopper-horse s.r.o.
Třebízského 1481
738 01 Frýdek-Místek


PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA.

  • Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. 
  • Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího.

 
Ve Frýdku-Místku dne 15. března 2022

Chopper-horse s.r.o., Třebízského 1481, 738 01 Frýdek-Místek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197838

Čeština
cz
English
en
Polish
pl
Slovensky
sk